CONTACT US
SINGAPORE (International HQ)
12 Jalan Kilang Barat #04-01
GlobaMatrix Building
Singapore 159354

Tel : (65) 6276 3777
Fax : (65) 6276 6935


CHINA (Regional HQ)
Novomatrix International Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 1602, Xu Hui Jing Dian Tower,
No. 2281 Zhong Shan Xi Road
Shanghai 200235
People's Republic of China

Tel : 86 21 5110 5595
Fax : 86 21 5110 5997